Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel snor!

Missie en Visie

Onze missie is: “Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR” 

Ieder kind verdient het gezien te worden, door ouders én door de professional die het begeleidt,  waardoor het zich veilig voelt te spelen en te leren en daardoor te ontwikkelen. Er moet ruimte  zijn voor plezier, humor en liefde. Daarnaast verdient ieder kind bij die doorgaande ontwikkeling  passend onderwijs. We bieden opvang en onderwijs dat aansluit bij de persoonlijke belevingswereld  van kinderen, zodat ieder kind zich kan ontplooien in een veilige, vertrouwde omgeving. Ons  pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige,  mondige mensen. Wij stimuleren de kinderen hun eigen mogelijkheden en beperkingen, met respect  voor zichzelf en anderen, te ontdekken. 

Onze visie is erop is gericht de kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op onze complexe samenleving.   

Dit alles resulteert in de 3 pijlers van ons onderwijs:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Naast het cognitieve aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen
  • Gepersonaliseerd leren

Aan deze pijlers werken wij vanuit onze kernwaarden:

Vertrouwen is de basis van iedere relatie. Onze leerlingen gedijen in een sfeer van veiligheid, geborgenheid  en vertrouwen. Vertrouwen tussen ouders en school is de basis voor een voorspoedige ontwikkeling. Vertrouwen zorgt voor een hoge mate van welbevinden bij onze leerlingen.

Verantwoordelijkheid is de ultieme drijfveer voor ons handelen richting onze leerlingen. Wij zijn, samen met u, verantwoordelijk voor het slagen van uw kind op onze school. Samen met u gaan we voor optimale resultaten van onze leerlingen en leggen daarover in gesprek met elkaar verantwoording af. Ons onderwijsaanbod en onze leeromgeving richten wij zo in dat het al onze kinderen de kans biedt zoveel mogelijk te leren.

Betrokkenheid We willen dat de kinderen op onze school optimaal betrokken zijn bij hun eigen leerproces, doordat de kinderen samen met de leerkrachten doelen stellen en daar planmatig naar toe werken. De kinderen zijn zo mede eigenaar van hun eigen leerproces. We willen onderwijs bieden dat aansluit bij de persoonlijke belevingswereld van de kinderen, de wereld zoals zij die ‘ervaren’. De basis van onze communicatie is erop gericht dat ouders en leerkrachten dezelfde taal spreken naar, over en met de kinderen. Dit vraagt ook van ouders een grote betrokkenheid.

Onze kernwaarden zijn zichtbaar in ons gedrag: “Het zit wel SNOR op de Pijler” , Samen, Netjes, Open, Rustig